> 지역뉴스|알림
평택상의-베트남(다낭시), 지속가능한 경제협력 교류평택상의-7월8일 베트남(다낭시) 경제협력표단 교류회
조윤장 기자  |  osanjojo@naver.com
폰트키우기 폰트줄이기 프린트하기 메일보내기 신고하기
승인 2024.07.08  21:36:59
트위터 페이스북 네이버 구글 msn

평택상공회의소(회장 이강선)와 베트남 다낭시(당서기 응우엔 반 꽝)가 지속가능한 경제협력을 위해 손을 잡았다.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Pyeongtaek (Chủ tịch Lee Kang Sun) và thành phố Đà Nẵng Việt Nam (Bí thư Nguyễn Văn Quang) đã bắt tay hợp tác kinh tế bền vững.

   
 ►이강선 회장(왼쪽)과 응우엔 반 꽝 당서기가 기념품을 주고 받고 있다.(Chủ tịch Lee Kang Sun (trái) và Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Quang trao đổi quà lưu niệm.)

평택상공회의소는 7월8일 컨퍼런스룸에서 ‘베트남 다낭시 경제협력 대표단 방문 교류회’를 개최했다.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Pyeongtaek đã tổ chức "Hội nghị giao lưu thăm viếng phái đoàn hợp tác kinh tế Đà Nẵng Việt Nam" tại phòng hội nghị vào ngày 8/7.

이날 행사는 개회, 환영사, 답사, 기념품 전달, 기념사진 촬영, 베트남 투자설명 및 질의·응답 순으로 진행됐다.

Sự kiện được tiến hành theo thứ tự khai mạc, chào mừng, thăm dò, chuyển quà lưu niệm, chụp ảnh kỷ niệm, giải thích đầu tư tại Việt Nam, đặt câu hỏi và trả lời.

   
 ►경제협력 교류회에 참석한 양측 관계자들이 기념촬영하고 있다.

교류회는 응우엔 반 꽝 다낭시 당서기 등 관계자 12명과 정장선 평택시장, 김석구 경기평택항만공사 사장, 모철민 前 문화체육관광부 제1차관, 관내 기업대표 등 모두 60명이 참석한 가운데 양국의 경제협력 증진을 위한 논의가 이뤄졌다.

Cuộc trao đổi đã được thảo luận để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước với sự tham dự của 60 người, bao gồm Bí thư thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quang, Thị trưởng Pyeongtaek Chung Jang Sun, Giám đốc Công ty cảng Pyeongtaek Gyeonggi Kim Seok Goo, cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mo Chul Min, đại diện doanh nghiệp trong cơ quan.

   
 ►양측 대표단이 기념촬영하고 있다.

이강선 회장은 환영사에서 “교류회는 평택시와 다낭시의 오피니언 리더와 전문가가 함께하는 자리여서 더욱 뜻깊다” 며 “양도시간 혁신을 촉진하고 경제성장을 견인, 협력관계를 강화하기 위한 우리의 공통목표를 지향하고 있다. 경제교류회의 목표는 단순한 경제적 이익을 넘어 혁신, 지속가능성, 포용성이라는 공동된 가치를 바탕으로 실질적인 혜택을 추구하는 것이다”고 말했다.

Trong bài phát biểu chào mừng, Chủ tịch Lee Kang Sun nói: "Hội giao lưu có ý nghĩa sâu sắc hơn vì đây là nơi có sự tham gia của các nhà lãnh đạo và chuyên gia của thành phố Pyeongtaek và thành phố Đà Nẵng." "Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu chung của chúng tôi là thúc đẩy đổi mới thời gian chuyển nhượng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường quan hệ hợp tác. "Mục tiêu của hội nghị trao đổi kinh tế không chỉ đơn thuần là lợi ích kinh tế mà còn là theo đuổi lợi ích thực tế dựa trên nền tảng giá trị chung là tính bao dung, tính bền vững, đổi mới".

   
 ►정장선 시장(왼쪽 두번째)이 양측 관계자들과 기념촬영하고 있다.

이에 응우엔 반 꽝 당서기는 "평택시와 경제협력은 베트남의 경제발전에 큰 도움이 될 것이다" 며 “다낭시는 스마트 도시를 목표로 메카트로닉스와 반도체에 집중하고 있다. 다낭항 투자를 통한 물류확대를 계획하고 있다. “반도체 분야 기업이 확장에 필요한 인적자원과 인프라 등 모든 조건을 충족하고 있다. 반도체산업 공급망과 설계장비 등 전문투자자를 우선적으로 유치할 수 있도록 노력하고 다낭항 투자에 많은 관심을 가져달라”고 화답했다.

Đáp lại, Tổng bí thư Nguyễn Văn Quang cho biết: "Vĩnh taxi và hợp tác kinh tế sẽ giúp Việt Nam phát triển kinh tế rất nhiều", thành phố Đà Nẵng đang tập trung vào cơ cấu điện tử và chất bán dẫn nhằm vào thị trường thông minh. Chúng tôi đang lên kế hoạch mở rộng hậu cần thông qua đầu tư cảng Đà Nẵng. Các công ty trong lĩnh vực chất bán dẫn đang đáp ứng tất cả các điều kiện như nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng cần thiết để mở rộng. Ông đáp: "Chúng tôi sẽ cố gắng thu hút ưu tiên các nhà đầu tư chuyên nghiệp như mạng lưới cung cấp ngành công nghiệp bán dẫn và thiết bị thiết kế, đồng thời mong mọi người quan tâm nhiều đến đầu tư cảng Đà Nẵng".

   
 응우엔 반 꽝 당서기(두번째)가 정장선 시장(왼쪽), 이강선 회장과 기념촬영하고 있다.

또 후엔 리엔 프엉 다낭투자개발회사 과장은 다낭시의 투자환경과 비즈니스 기회를 설명하며 “평택시 기업들의 다낭시 진출을 적극 환영한다”고 덧붙였다.

Ông Huyền Liên Phương, Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng, giải thích về môi trường đầu tư và cơ hội kinh doanh của thành phố Đà Nẵng, nói thêm: "Chúng tôi rất hoan nghênh các doanh nghiệp taxi Bình Phước vào Đà Nẵng".

평택상공회의소는 양국 기업간의 협력을 더욱 강화하기 위해 다낭시 대표단에게 발간한 홍보책자를 전달했다.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Pyeongtaek đã chuyển một cuốn sách quảng bá được xuất bản cho phái đoàn thành phố Đà Nẵng để tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp.

   
 ►평택상의-베트남 다낭시 경제협력 교류회 안내책자.

이 홍보책자는 평택시, 평택항, 평택상공회의소의 현황 소개와 평택상공회의소 회원사 홍보 브로셔가 포함돼 상호 비즈니스 기회 확대를 도모했다.

Cuốn sách quảng bá này bao gồm giới thiệu tình hình hiện tại của thành phố Pyeongtaek, cảng Pyeongtaek và Phòng Thương mại Pyeongtaek và tờ rơi quảng bá cho các công ty thành viên của Phòng Thương mại Pyeongtaek, nhằm mở rộng cơ hội kinh doanh lẫn nhau.

이와 함께 참석자들은 자유로운 분위기에서 네트워킹을 하고, 비즈니스 협력의 가능성을 논의하는 시간을 보냈다.

Cùng với đó, những người tham gia đã dành thời gian để kết nối mạng trong bầu không khí tự do và thảo luận về khả năng hợp tác kinh doanh.

   
  평택상의-베트남 다낭시 경제협력 교류회 안내책자.

평택상공회의소는 교류회를 통해 평택시와 다낭시간의 경제협력이 단순한 비즈니스 교류를 넘어 양국의 경제적 번영과 지속가능한 발전을 위한 중요한 출발점이 될 것으로 기대하고 있다.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Pyeongtaek hy vọng rằng sự hợp tác kinh tế giữa thành phố Pyeongtaek và thành phố Đà Nẵng sẽ vượt qua những trao đổi kinh doanh đơn giản và trở thành điểm khởi đầu quan trọng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng kinh tế của hai nước.

앞으로 다낭시와 지속적인 교류와 협력을 이어가면서 양국 기업들의 상호발전을 도모하고 경제적 이익을 극대화하기 위한 다양한 프로그램을 마련할 계획이다.

Trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục trao đổi, hợp tác liên tục, đồng thời có kế hoạch chuẩn bị nhiều chương trình đa dạng nhằm thúc đẩy sự phát triển lẫn nhau của các doanh nghiệp hai nước và tối đa hóa lợi ích kinh tế.

다른 국가와의 경제협력도 적극 추진, 평택시가 글로벌 경제 허브로서의 입지를 강화할 계획이다.

Thành phố Pyeongtaek có kế hoạch tăng cường vị thế của mình như một trung tâm kinh tế toàn cầu bằng cách tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế với các quốc gia

Papago 베트남어 번역(Papago phiên dịch tiếng Việt)

조윤장 기자의 다른기사 보기  
폰트키우기 폰트줄이기 프린트하기 메일보내기 신고하기
트위터 페이스북 네이버 구글 msn 뒤로가기 위로가기
이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)
자동등록방지용 코드를 입력하세요!   
확인
- 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙]
이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)
여백
최신 댓글
여백
여백
신문사소개기사제보광고문의불편신고개인정보취급방침청소년보호정책이메일무단수집거부
경기도 평택시 비전로 48번길 26(2층)  |  대표전화 : (010)5345-9118
제호 : 투데이경기  |  등록번호 : 경기 아 51006  |  등록일 : 2014년 6월 23일  |  발행·편집인 : 조윤장  |  청소년 보호책임자 : 조윤장
Copyright © 2024 투데이경기. All rights reserved. e-mail : todaygg111@naver.com
외부 필진 글(칼럼·기고)은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.